Προκήρυξη εξπρές για διορισμό ΔΣ στην ΕΡΤ

ερτ-νομοςΔημοσιεύθηκε η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΣ της ΕΡΤ Α.Ε. καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους ως τις 4 Μάϊου. Η κυβέρνηση μετά την ψήφιση του νόμου για την ΕΡΤ δείχνει να βιάζεται για να αρχίσει η λειτουργία του νέου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η πρόκήρυξη όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα opengov

Ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (Α’ 44/29.04.2015) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, όπως ισχύει, απευθύνει

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου του Δ.Σ. , του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τριών λοιπών μελών του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ Α.Ε.)».

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.  περιγράφονται στα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4324/2015 (Α’ 44/29.04.2015).

Προσόντα επιλογής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους.
Όσον αφορά τις θέσεις των υπολοίπων τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία συναφείς προς το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΡΤ Α.Ε., ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της ΕΡΤ Α.Ε. και να είναι εγνωσμένου ηθικού και επαγγελματικού κύρους.

Κριτήρια αξιολόγησης

Για την επιλογή των μελών του Δ.Σ. θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη τα εξής:

Η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών ή/και επιχειρήσεων,
Οι ικανότητές τους ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, καλλιέργειας και μετάδοσης οράματος για τη λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή του,
Η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Η ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:

Με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. µε σύβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών.
Με τη συμμετοχή µε οποιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία σχετική µε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Με την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδικαλιστικά σωματεία και ενώσεις των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και
Με την ιδιότητα του µέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου, του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου µε σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και του προσώπου που κατέχει θέση σε όργανο πολιτικού κόμματος.

Αποκλείεται του διορισμού  πρόσωπο αν:

έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.,
δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στον  νόμο προ του διορισμού του,
έχει πτωχεύσει,
έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

Θητεία

Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για µία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικώς, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr μέχρι τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015, 12:00 μ.μ. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση, καθώς και στην περίπτωση που στην υποβαλλόμενη αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο ενδιαφερόμενος δεν βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κανένα από τα κωλύματα διορισμού που προαναφέρονται. Επίσης, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη υποψηφιότητα, εφ’ όσον στην αίτηση ή το βιογραφικό δεν αναγράφονται στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον υποψήφιο.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπους diavgeia.gov.gr και www.opengov.gr.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *