Η συνδικαλιστική τακτική του επαίτη και η σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ

apergia_dimosiografoi_4Μια τρύπα στο νερό έκανε τελικά η επιμονή των συνδικαλιστών του κλάδου των ΜΜΕ να συζητάνε, να παρακαλάνε, να διαπραγματεύονται και να χαϊδευονται με τους αρμόδιους του υπουργείου Εργασίας. Φθάσαμε στο σημείο να συζητάνε ως (πρόσκαιρη) σωτηρία για τον ΕΔΟΕΑΠ να του αποδοθούν τα βεβαιωμένα χρήματα για τον ΕΔΟΕΑΠ από το ΕΤΑΠ ΜΜΕ και να μιλάνε για “λύση”. Τελικά την έδωσε τη λύση το υπουργείο Εργασίας με την χθεσινή τροπολογία (παρακάτω) για τις οφειλές εργαζομένων και εργοδοτών. Για την απόδοση των βεβαιωμένων ποσών για ΕΔΟΕΑΠ-ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ αναφέρεται το ποσό των 11,47 εκατ. ευρώ, όταν το υπ. Εργασίας είπε στην ΠΟΕΣΥ για 17-18 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι οι συνδικαλιστές αρχικά ζητούσαν 200, μετά έπεσαν στα 140, αργότερα στα 70 με 80 και τελευταία ήταν ευχαριστημένοι με τα 17-18. Όλα αυτά ενώ στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν έλεγαν τίποτε απολύτως πέρα από μεγαλόστομες διακηρύξεις για δήθεν γενικευμένο ξεσηκωμό για την υπεράσπιση των ταμείων μας. Φθάσαμε στο σημείο να παρακαλάνε τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας

να υπογράψει την υπουργική απόφαση για να δοθούν τα λεφτά του ΕΔΟΕΑΠ στον ΕΔΟΕΑΠ ώστε να πληρωθούν οι επικουρικές συντάξεις του Ιανουαρίου 2017! Οι οποίες φυσικά θα αργήσουν να πληρωθούν αφού η υπουργική απόφαση θα υπογραφεί…

Η τροπολογία καθορίζει και τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών. Για τους μεν πρώτους είναι 6,67% όπως σε κάθε άλλο εργαζόμενο. Για τους εργοδότες όμως δίνεται η …σταδιακή προσαρμογή τους μετά το αγγελιόσημο. Επειδή για πρώτη φορά θα πληρώνουν εισφορά, τους ορίζει ποσοστό 7,5% για αρχή. Και μετά, δηλαδή μέχρι το 2020 θα πληρώνουν το ποσοστό των άλλων εργοδοτών που είναι 13,33%. Αν μέχρι τότε υπάρχουν εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας δηλαδή.

Η τροπολογία ορίζει:

 

Εισφορές μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Για τις εισφορές των μισθωτών με το άρθρο 27 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του ν. 4387 /2016 και προστίθεται περίπτωση «γ» ως εξής:

«γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών».

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387 /2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που ορίζονται στην παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%. Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται»

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση (σελ. 17), με την παράγραφο 2 καθορίζεται το ποσό της εισφοράς κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για το Δεκέμβριο του 2016 καθώς και για το διάστημα από 1-1-2017 μέχρι το 2020, καθώς και η κατανομή του στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Τα ποσοστά διαμορφώνονται αντίστοιχα με τα ποσοστά που ισχύουν κατά τις αντίστοιχες περιόδους στους μισθωτούς που προέρχονται από τα υπόλοιπους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α Φορείς.

ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ
Άρθρο 60 :

Οι πόροι υπέρ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ), του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και του Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (ΕΤΑΣ) που προβλέπονται στο άρθρο 3 περίπτωση δ’ και στο άρθρο 4 περίπτωση γ’ του v.δ.464/1941 (Α’ 301), στο άρθρο 36 παρ.2 του ν.δ. 158/1946 (Α’ 318), στο άρθρο 3 παρ. Γ’ του ν.1872/1951 (Α’ 202), στο άρθρο 4 παρ.3 περίπτωση β’ του v.4041/1960 (Α’ 36), στο άρθρο 4 του ν.δ.4547 /1966 (Α’ 192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν.248/1967 {Α’ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν.1344/1973 (Α’ 36), στο άρθρο 6 παρ.5 του ν.1866/1989 (Α’ 222), στους νόμους 248/1967 (Α’ 243) και 1989/1991 (Α’ 192), καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 (Β’ 678/1969), οι οποίοι εισπράττονται από το ΕΤΑΠ- ΜΜΕ, και εφόσον έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποδίδονται στον ΕΔΟΕΑΠ, το ΤΕΑΣ και το ΕΤΑΣ, κατά το ποσοστό που τους αναλογεί, ως τις 31-12-2016. Ο τρόπος καταβολής θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) προβλέπεται επί του προϋπολογισμού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (νπδδ μη επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό) δαπάνη ύψους 11,47 εκατ. ευρώ, από την απόδοση πόρων που έχουν βεβαιωθεί υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ.

Για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης μέχρι 31/12/2016.

1 comment for “Η συνδικαλιστική τακτική του επαίτη και η σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ

Leave a Reply

Your email address will not be published.