Τρεις για το φάσμα των 5G

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη χορήγηση του φάσματος στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την ανάπτυξη των υπηρεσιών 5ης γενιάς (5G). Όπως αναμενόταν μόνο οι τρεις εταιρείες, Cosmote, Vodafone και Wind πήραν το σύνολο του φάσματος έναντι 372.261.153 ευρώ. Ειδικίτερα για το τηλεοπτικό φάσμα των 700 MHz, τις τηλεοπτικές συχνότητες από την 50η ως και την 59η στα UHF τις οποίες χρησιμοποιεί μέχρι και σήμερα η τηλεόραση ελεύθερης λήψης (ΕΡΤ και Digea), “πουλήθηκαν” στις τρεις των τηλεπικοινωνιών έναντι 151.718.051 ευρώ. Μόνο προς σύγκριση μεγεθών στη Γερμανία το συνολικό φάσμα διατέθηκε σε 4 εταιρείες έναντι 5,1 δισεκ. ευρώ. Η ανακοίνωση της ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία τη διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz, μετά από έξι γύρους υποβολής προσφορών. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, κατακυρώθηκε στις εταιρίες COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών και WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. το σύνολο του διαθέσιμου φάσματος στις ως άνω ζώνες. Το κατακυρωθέν τίμημα και από τις τρεις εταιρίες που εξασφάλισε η ΕΕΤΤ για το Ελληνικό Δημόσιο, ανέρχεται συνολικά σε 372.261.153 ευρώ.
Συνολικά  κατακυρώθηκαν στις τρείς συμμετέχουσες εταιρίες τα εξής τμήματα ραδιοσυχνοτήτων:
• COSMOTE:
▪ δεκαπέντε (15) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.705.000 ευρώ
▪ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.578.000 ευρώ
▪ τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.270.000 ευρώ
▪ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.481.000 ευρώ
και συνολικό τίμημα 123.034.000 ευρώ.
• VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ:
▪ δεκατέσσερα (14) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 37.516.000 ευρώ,
▪ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 51.060.000 ευρώ
▪ τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.120.000 ευρώ
▪ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 6.480.000 ευρώ
και συνολικό τίμημα 130.176.000 ευρώ.
• WIND:
▪ δέκα (10) τμήματα στη ζώνη των 3400-3800 MHz με τίμημα 30.306.051 ευρώ
▪ δύο (2) τμήματα στη ζώνη των 700 MHz με τίμημα 50.080.051 ευρώ
▪ τέσσερα (4) τμήματα στη ζώνη των 2 GHz με τίμημα 35.420.000 ευρώ
▪ ένα (1) τμήμα στη ζώνη των 26 GHz με τίμημα 3.245.051 ευρώ
και συνολικό τίμημα 119.051.153 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία, που οριστικοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ, με δικά της μέσα, κατά τρόπο διαφανή και αποδοτικό και σύμφωνα με ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα που τηρήθηκε με συνέπεια. Σημειώνεται επίσης ότι η διαδικασία ήταν πλήρως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας με την κατακύρωση των ως άνω φασματικών περιοχών αναμένεται να προσφέρει σημαντικότατα οφέλη για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή, αλλά και ανοίγοντας το δρόμο για υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε κρίσιμες υποδομές. Πέραν όμως των ανωτέρω, το σωρευτικό όφελος εκτιμάται πως θα είναι πολλαπλάσιο, καθώς η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναμένεται να επηρεάσει ριζικά ευρύ πλήθος διαστάσεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *