O ΟΣΔΕΛ στις συζητήσεις για πνευματικά δικαιώματα εκδοτών

Στο ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ που αναδημοσιεύουμε, αναφέρεται πως ο Οργανισμός μετέχει στις συζητήσεις-διαπραγματεύσεις-συντομνισμό που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δη­μιουρ­γία ευ­ρω­παϊ­κού κόμ­βου (Euro Ηub), που θα δια­χει­ρί­ζε­ται το νέο δι­καί­ω­μα εκ­δο­τών Τύ­που, που προ­βλέ­πει η Οδη­γία! Σε επίπεδο ενώσεων εκδοτών και δημοσιογράφων στη χώρα μας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία άλλη επίσημη πρωτοβουλία.

Σε ευθεία σύγκρουση με την Google η κυβέρνηση της Αυστραλίας για το δικαίωμα αμοιβής των εκδοτών Τύπου

Ρα­γδαί­ες εί­ναι οι εξε­λί­ξεις στην Αυ­στρα­λία, κα­θώς ο τε­χνο­λο­γι­κός κο­λοσ­σός απεί­λη­σε να κλεί­σει τη μη­χα­νή ανα­ζή­τη­σής του, αν η κυ­βέρ­νη­ση της χώ­ρας δεν αλ­λά­ξει το νο­μο­σχέ­διο που επε­ξερ­γά­ζε­ται και το οποίο προ­βλέ­πει απο­ζη­μί­ω­ση των εκ­δο­τών Τύ­που για την εκ­με­τάλ­λευ­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου τους.

Το κα­λο­καί­ρι του 2019, η Επι­τρο­πή Αντα­γω­νι­σμού και Κα­τα­να­λω­τή της Αυ­στρα­λί­ας (Australian Competition and Consumer Commission), κα­τέ­θε­σε στον Πρω­θυ­πουρ­γό της χώ­ρας μια μα­κρο­σκε­λή έκ­θε­ση, που πε­ρι­λάμ­βα­νε τη λε­πτο­με­ρή πε­ρι­γρα­φή της δυ­σχε­ρούς κα­τά­στα­σης, που επι­κρα­τεί στον Τύ­πο κα­τά την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία. Η έκ­θε­ση αυ­τή δεν άφη­νε κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο αμ­φι­βο­λί­ας για το γε­γο­νός ότι η κύ­ρια αι­τία της πτώ­σης της δη­μο­σιο­γρα­φί­ας, ήταν η μο­νο­πω­λια­κή θέ­ση της Google και του Facebook. 

Λαμ­βά­νο­ντας λοι­πόν υπό­ψη τις δια­πι­στώ­σεις της έκ­θε­σης του ACCC, η Κυ­βέρ­νη­ση της Αυ­στρα­λί­ας ανα­κοί­νω­σε ότι προ­χω­ρά στη θέ­σπι­ση νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου, κα­ταρ­τί­ζο­ντας έναν «πε­ριο­ρι­στι­κό κώ­δι­κα συ­μπε­ρι­φο­ράς», ο οποί­ος έχει στό­χο να ορί­σει τις σχέ­σεις με­τα­ξύ των μέ­σων μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, που αντι­με­τω­πί­ζουν με­γά­λες οι­κο­νο­μι­κές δυ­σκο­λί­ες, και των με­γά­λων ψη­φια­κών πλατ­φορ­μών. Το νο­μο­σχέ­διο αυ­τό, ένα από τα πιο αυ­στη­ρά πα­γκο­σμί­ως, προ­βλέ­πει την επι­βο­λή προ­στί­μων πολ­λών εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ για τους πα­ρα­βά­τες. 

Απα­ντώ­ντας στην κί­νη­ση αυ­τή η γε­νι­κή διευ­θύ­ντρια της Google στην Αυ­στρα­λία, η Μελ Σίλ­βα, δή­λω­σε ενώ­πιον επι­τρο­πής της Γε­ρου­σί­ας ότι «το χει­ρό­τε­ρο σε­νά­ριο» θα ήταν το νο­μο­σχέ­διο να πε­ρά­σει ως έχει. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή η εται­ρία της θα ανα­γκα­στεί να ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γία της μη­χα­νής ανα­ζή­τη­σής της στη χώ­ρα. «Αν αυ­τή η εκ­δο­χή του κώ­δι­κα ψη­φι­στεί σε νό­μο, δεν θα μας αφή­σει άλ­λη πραγ­μα­τι­κή επι­λο­γή από το να ανα­στεί­λου­με το Google Search στην Αυ­στρα­λία», εξή­γη­σε η Μελ Σίλ­βα.

Ο Αυ­στρα­λός πρω­θυ­πουρ­γός Σκοτ Μό­ρι­σον απά­ντη­σε στην απει­λή αυ­τή: «Η Αυ­στρα­λία εί­ναι αυ­τή που απο­φα­σί­ζει τους κα­νό­νες για το τι επι­τρέ­πε­ται στην Αυ­στρα­λία. Το κοι­νο­βού­λιό μας απο­φα­σί­ζει. Οι άν­θρω­ποι που εί­ναι δια­τε­θει­μέ­νοι να ερ­γα­στούν σε αυ­τό το πλαί­σιο στην Αυ­στρα­λία εί­ναι κα­λο­δε­χού­με­νοι. Όμως δεν υπο­κύ­πτου­με στις απει­λές».

Με την εν­σω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας ΕΕ 2019/790 και στην Ελ­λά­δα, η οποία θα πρέ­πει να έχει ολο­κλη­ρω­θεί έως τον Ιού­νιο του 2021, οι έλ­λη­νες δη­μο­σιο­γρά­φοι και εκ­δό­τες Τύ­που θα έχουν πλέ­ον και αυ­τοί τη δυ­να­τό­τη­τα να διεκ­δι­κή­σουν και να δια­πραγ­μα­τευ­θούν με τις ψη­φια­κές πλατ­φόρ­μες αμοι­βή για την εκ­με­τάλ­λευ­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου τους. Οι εξε­λί­ξεις όμως στην Αυ­στρα­λία κα­τα­δει­κνύ­ουν ότι, με δε­δο­μέ­νη τη ισχύ των τε­χνο­λο­γι­κών κο­λοσ­σών, ο μό­νος δρό­μος για να επι­τευ­χθεί η συμ­φω­νία αυ­τή, εί­ναι μέ­σω των συλ­λο­γι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων, και μά­λι­στα σε ευ­ρω­παϊ­κό, όχι μό­νο σε εθνι­κό επί­πε­δο. 

Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, ο ΟΣ­ΔΕΛ συμ­με­τέ­χει στη συ­ντο­νι­στι­κή ομά­δα για τη δη­μιουρ­γία ευ­ρω­παϊ­κού κόμ­βου (Euro Ηub), που θα δια­χει­ρί­ζε­ται το νέο δι­καί­ω­μα εκ­δο­τών Τύ­που, που προ­βλέ­πει η Οδη­γία. Η πρω­το­βου­λία αυ­τή στο­χεύ­ει αφε­νός, στη δια­σφά­λι­ση του δι­καιώ­μα­τος των εκ­δο­τών Τύ­που σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο και αφε­τέ­ρου, στη δη­μιουρ­γία ενός one-stop-shop, που θα απευ­θύ­νε­ται στις ψη­φια­κές πλατ­φόρ­μες, κα­λύ­πτο­ντας τις ανά­γκες για χρή­ση ψη­φια­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. 

Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, ο ΟΣ­ΔΕΛ συμ­με­τέ­χει στη συ­ντο­νι­στι­κή ομά­δα για τη δη­μιουρ­γία ευ­ρω­παϊ­κού κόμ­βου (Euro Ηub), που θα δια­χει­ρί­ζε­ται το νέο δι­καί­ω­μα εκ­δο­τών Τύ­που, που προ­βλέ­πει η Οδη­γία. Η πρω­το­βου­λία αυ­τή στο­χεύ­ει αφε­νός, στη δια­σφά­λι­ση του δι­καιώ­μα­τος των εκ­δο­τών Τύ­που σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο και αφε­τέ­ρου, στη δη­μιουρ­γία ενός one-stop-shop, που θα απευ­θύ­νε­ται στις ψη­φια­κές πλατ­φόρ­μες, κα­λύ­πτο­ντας τις ανά­γκες για χρή­ση ψη­φια­κού πε­ριε­χο­μέ­νου. 

Πηγή: https://www.osdel.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *