Ζητούν και παρέμβαση της Αρχής Προστασίας για τις tv άδειες

αιθουσαΔιαβάζουμε στο capital  σήμερα

Παρέμβαση του Καθηγητή Λαζαράτου για το θέμα της δημοπρασίας

του Παναγιώτη Στάθη

Άμεση απάντηση για το σύννομο της διαδικασίας τοποθέτησης καμερών στους χώρους που θα διεξαχθεί αύριο η διαγωνιστική διαδικασία για την δημοπράτηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ζητεί ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, ως εκπρόσωπος της εταιρίας Νέα Τηλεόραση. Όπως αναφέρει δε, ζητά άμεση, πριν την διαδικασία απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε δυο κομβικά ζητήματα:

1. Να υπάρξει ενημέρωση την Δευτέρα 29.8.2016 για το εάν υπέβαλε η Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας προς την Αρχή σας έγγραφη γνωστοποίηση και σε καταφατική περίπτωση εάν τούτη φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία των άρθρων 6 παρ.2 ν.2472/1997 και 10 παρ.1-3 της Οδηγίας υπ’αριθμ.1/2011.

2. Να χορηγηθεί αντίγραφο της ανωτέρω έγγραφης γνωστοποιήσεως αυθημερόν, ήτοι την Δευτέρα 29.8.2016.

Ζητά δε “την απάντησή Σας επί των ανωτέρω δύο αιτημάτων εντός της Δευτέρας 29.8.2016 δεδομένου ότι η δημοπρασία του επίμαχου διαγωνισμού θα λάβει χώρα την Τρίτη 30.8.2016, ενώ η έγγραφη γνωστοποίηση φέρεται και πρέπει να έχει γίνει από την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον”.

Γιατί οφείλει να απαντήσει
Πληροφορίες αναφέρουν πως το αίτημα προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων το έχει απευθύνει η γγ. Ενημέρωσης ούτως ώστε να κρίνει αν είναι συμβατή η χρήση των καμερών ασφαλείας στη διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες, προ ημερών αλλά, παρά το γεγονός ότι από τις 18 Αυγούστου έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η νέα σύνθεση της Αρχής, προς το παρόν δεν έχει ακόμη συσταθεί σε σώμα και δεν έχει συνεδριάσει.

Όμως όπως αναφέρει ο καθηγητής Λαζαράτος, θα πρέπει το σύννομο της χρήσης καμερών στους χώρους του διαγωνισμού να αποφασιστεί πριν την διαδικασία. Άλλωστε αν κριθεί πως το τυχόν αίτημα των αρχών είναι μη σύννομο τότε θα πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που απέστειλε στην Αρχή το Σάββατο, “η έγγραφη γνωστοποίηση που υποχρεούται η Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας να υποβάλει, πρέπει κατ’άρθρο 6 παρ.2 ν.2472/1997 και 10 παρ.1-3 της Οδηγίας υπ’αριθμ.1/2011 οφείλει να περιέχει μνεία και αιτιολογία των ακόλουθων στοιχείων:

α) του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας ή του τίτλου και της διευθύνσεως του υπεύθυνου επεξεργασίας,

β) της διευθύνσεως που είναι εγκατεστημένο το αρχείο ή ο κύριος εξοπλισμός που υποστηρίζει την επεξεργασία,

γ) του σκοπού της επεξεργασίας, ο οποίος πρέπει να εκτίθεται με σαφήνεια, καθώς και του είδους των δεδομένων που προτίθεται να συλλέξει. Ο σκοπός ή οι σκοποί επεξεργασίας πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και επαρκώς αιτιολογημένοι, ώστε να καθίσταται σαφές ότι η επεξεργασία είναι πρόσφορη και αναγκαία και ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων,

ε) του χρονικού διαστήματος για το οποίο προτίθεται να εκτελέσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας την επεξεργασία ή να διατηρήσει το αρχείο,

στ) των αποδεκτών στους οποίους ενδέχεται να ανακοινωθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

ζ) των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος και των μέτρων ασφαλείας του αρχείου ή της επεξεργασίας”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.