Οδηγίες ΕΕΤΤ προς δίκτυα ραδιοφώνου

ψηφιακοραδιόφωνοΣτη δημοσίευση Οδηγιών για  τη συμπλήρωση φακέλων αιτήσεων συμμετοχής στην Δημοπρασία για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, προχώρησε η ΕΕΤΤ. Όπως σημειώνει σε αυτές ο Φάκελος Αίτησης Συμμετοχής θα παραδίδεται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) στην ΕΕΤΤ όπου και θα παραμένει για την εξέταση της πληρότητάς του.  Ο Φάκελος Προσφορών θα παραμείνει σφραγισμένος μέχρι την δημόσια αποσφράγιση των Προσφορών.
Θυμίζει ότι η κατώτατη τιμή απόκτησης άδειας παρόχου δικτύου είναι

1.400.000 ευρώ για αίτηση χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και 200.000 ευρώ για αίτηση χορήγησης Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης σε μία Περιοχή Απονομής αυξανόμενο κατά 40.000€ για κάθε επιπλέον Περιοχή Απονομής στην οποία ο ενδιθαφερόμενος αιτείται την εκχώρηση διαύλων πολυπλεξίας DAB+.


Στο Φάκελο Προσφορών μπορεί να περιέχεται: (α) Προσφορά για το Δικαίωμα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του Τεύχους Προκήρυξης, ή/και (β) Προσφορά ή προσφορές για τα Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Περιφερειακής Κάλυψης. Κάθε προσφορά αφορά συγκεκριμένο αριθμό διαύλων πολυπλεξίας DAB+ και συγκεκριμένη Περιοχή Απονομής.

Το 100% του Εκπλειστηριάσματος καταβάλλεται τοις μετρητοίς εντός ενενήντα (90) ημερών από την Απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται Υπερθεματιστές. Σε περίπτωση που το Εκπλειστηρίασμα είναι υψηλότερο από εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ μπορεί κατ’ επιλογή του Υπερθεματιστεί να καταβληθεί ως εξής:

  • • Το (50%) του Εκπλειστηριάσματος καταβάλλεται τοις μετρητοίς εντός ενενήντα (90) ημερών από την Απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται Υπερθεματιστές,
  • • το υπολειπόμενο 50% καταβάλλεται σε τρεις (3) ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την 1η Ιουνίου 2021.

Σχολιάστε