Η προκήρυξη για νέο διευθύνοντα της ΕΡΤ και μέλη ΔΣ

ερτΔημοσιεύτηκε την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και τις θέσεις δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, από το ο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 8 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη μεν θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής, είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους. Για τις δε  θέσεις των δύο μελών του ΔΣ οι υποψήφιοι να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία συναφείς προς το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΡΤ Α.Ε., ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της. Σημειώνεται ότι η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ είναι πενταετής. Μετά την επιλογή των προσώπων, αυτά θα πρέπει να εγκριθούν και από την Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας.

Στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/home/2018/11/05/7934 

αναρτάται η προκήρυξη και όλες οι αιτήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published.