Η αθώωση Ψυχάρη-Alpha και το Πόρισμα της Βουλής για τα δάνεια στον ΔΟΛ

Το Τριμελές εφετείο κακουργημάτων κατέληξε ότι στην περίπτωση του ΔΟΛ δεν υπήρξε καμία παράβαση κανόνα επιμέλειας κατά τη διαχείριση των δανείων, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του δικαστικού στα ΜΜΕ. “Αθώος” λοιπόν ο Σταύρος Ψυχάρης και τα στελέχη της Alpha Bank για τα δάνεια του ΔΟΛ ύψους 44,7 εκατ. ευρώ.

Είχαν κατηγορηθεί πως ενέκριναν δάνεια στο ΔΟΛ χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις. Αντί οποιουδήποτε άλλου σχολίου, δημοσιεύουμε απόσπασμα από το “πόρισμα” της Εξεταστικής Επιτροπής( 2016) για τα δάνεια των ΜΜΕ και των πολιτικών κομμάτων για τον ΔΟΛ. Εκεί διαβάζουμε πως από “την πορεία δανεισμού του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και των θυγατρικών εταιριών του Οργανισμού, προκύπτει ότι σε πλείστες περιπτώσεις η χρηματοδότηση έγινε κατά παράβαση των κανονισμών πιστοδοτήσεων, που οι ίδιες οι Τράπεζες έχουν θεσπίσει και ισχύουν για όλους τους δανειολήπτες. Πολλές δε περιπτώσεις χρήζουν και ποινικής διερεύνησης. Ως κυριότερες παραβάσεις εντοπίζονται: 

Παροχή χρηματοδότησης χωρίς εξασφαλίσεις-Αρνητική χρηματοοικονομική κατάσταση. Χορήγηση νέων δανείων χωρίς την αποπληρωμή παλαιών. Αναχρηματοδότηση των τόκων με δανεισμό. Από το 2009 και εντεύθεν καμία συμμετοχή των μετόχων. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δανεισμό. Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων. Μη διάθεση του δανείου για το σκοπό που χορηγήθηκε.

Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε πως τελικά σημαντικό μέρος της οφειλής έχει καλυφθεί αφού σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης της ακίνητης περιουσίας του πρώην εκδότη με αποτέλεσμα η ζημία της τράπεζας να καθίσταται αβέβαιη. Έτσι “σβήνει” μια ολόκληρη περίοδος της διαπλεκόμενης χρηματοδότησης χρεοκοπημένων ΜΜΕ, ορος που χρησιμοποποιήθηκε πολλές φορές στη Βουλή.

Ας δούμε αναλυτικά, προς χάριν του ιστορικού του μέλλοντος ένα μόνο μικρό απόσπασμα από το Πόρισμα της Βουλής για τα δάνεια στον ΔΟΛ:

Στην προκειμένη περίπτωση, από την πορεία δανεισμού του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη και των θυγατρικών εταιριών του Οργανισμού, προκύπτει ότι σε πλείστες περιπτώσεις η χρηματοδότηση έγινε κατά παράβαση των κανονισμών πιστοδοτήσεων, που οι ίδιες οι Τράπεζες έχουν θεσπίσει και ισχύουν για όλους τους δανειολήπτες. Πολλές δε περιπτώσεις χρήζουν και ποινικής διερεύνησης. Ως κυριότερες παραβάσεις εντοπίζονται: 

1) Παροχή χρηματοδότησης χωρίς εξασφαλίσεις-Αρνητική χρηματοοικονομική κατάσταση. Εδώ να σημειωθεί ότι εκτός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και της εξασφάλισης που παρέχει η υλική και η εν γένει άυλη περιουσία μιας επιχείρησης, μεγάλη σημασία έχει η θετική και κερδοφόρα πορεία της επιχείρησης. Στην προκειμένη περίπτωση από τις αρχές της δεκαετίας του 2.000 διαφάνηκαν επιμέρους προβλήματα, που αφορούσαν στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης του Ομίλου. Με την έναρξη όμως της οικονομικής κρίσης 2008-2009, υπήρξε συνεχής επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου και τα αποτελέσματα ήταν συνεχώς αρνητικά. Επομένως από το 2008 και εντεύθεν, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας δεν μπορούσε να εγγυηθεί αφ’ ενός την αποπληρωμή προηγούμενων δανείων, αφ’ ετέρου την όποια χορήγηση νέας δανειοδότησης. Όμως, παρά την αποδεδειγμένα δυσμενή χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας (μητρικής και θυγατρικών), καθώς και τη συνεχή πτωτική της πορεία, τόσο η μητρική εταιρία, όσο και οι θυγατρικές ανεξαιρέτως, χρηματοδοτήθηκε συστηματικά από όλες τις τράπεζες, χωρίς εξασφαλίσεις. (Ο ίδιος ο Παναγιώτης Ψυχάρης καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε ότι η εγγύηση συνίσταται σε «αέρα»). 

2) Χορήγηση νέων δανείων χωρίς την αποπληρωμή παλαιών Τούτο έγινε επίσης συστηματικά στη δανειοδότηση ΔΟΛ ΑΕ και θυγατρικών[περίπτωση προσωπικού δανεισμού Ψυχάρη. Ενώ εκκρεμούσε η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους του ως άνω δανείου, στις 02-05-2012 χορηγήθηκε νέο δάνειο στο Σταύρο Ψυχάρη, ποσού 14.800.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει το (υπόλοιπο) 71% των μετοχών της ΔΟΛ ΑΕ (τίμημα 5.800.000 ευρώ) και να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000.000 ευρώ] 

3) Αναχρηματοδότηση των τόκων με δανεισμό 

Συστηματικά στον Όμιλο ΔΟΛ[29-08-2013 πληρωμή από δάνειο τόκων ύψους 750.000 ευρώ κλπ] 

4) Από το 2009 και εντεύθεν καμία συμμετοχή των μετόχων. 

Ακόμα και η αγορά των μετοχών ΔΟΛ, από τον Στ. Ψυχάρη (προσωπική επιλογή του επιχειρηματία), έγινε αποκλειστικά και μόνο με δανειοδότηση, από την ALPHA BANK. Στην περίπτωση του ΚΟΔ, όπου τέθηκε ο όρος για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 8 εκ. ευρώ , το έτος 2014, καταβλήθηκε μεν από τους λογαριασμούς των Στ. και Παναγιώτη Ψυχάρη το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης, είχε όμως προηγουμένως δοθεί, πλην του δανείου για την αναδιάρθρωση και 15.000.000 κεφάλαιο κίνησης. 

5) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με δανεισμό 

Χορηγηθέν στις 22-05-2012 νέο δάνειο στο Σταύρο Ψυχάρη, ποσού 14.800.000 ευρώ προκειμένου να αγοράσει το (υπόλοιπο) 71% των μετοχών της ΔΟΛ ΑΕ (τίμημα 5.800.000 ευρώ) και να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000.000 ευρώ. 

6) Μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων 

Το χορηγηθέν από την ALPHA BANK στις 22-5-12 δάνειο προς τον ΔΟΛ, δόθηκε υπό την προϋπόθεση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μετά από παρατάσεις ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2013, η ΑΜΚ, πλην όμως η συγκεκριμένη χορήγηση δεν αποπληρώθηκε. 

7) Μη διάθεση του δανείου για το σκοπό που χορηγήθηκε

α) Από το εγκριθέν από την ALPHA BANK στις 29-8-2013 δάνειο υπέρ ΕΤΒΑΝΚ ΑΕ, ποσό 4.800.000 ευρώ, κατατέθηκε σε λογαριασμό του ΔΟΛ. Η τράπεζα δεν παρακολούθησε, αν από τη χορήγησή του καλύφθηκαν επενδυτικές ανάγκες της δανειολήπτριας εταιρίας, β) Στην περίπτωση “Brionte Ltd”, εταιρίας στις 11-08- 2006, εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου 3.250.000 ευρώ, ως επιχειρηματικό, για την ανέγερση κτιρίων σε ιδιόκτητη έκταση στο Πόρτο Χέλι. Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ, δεν έγινε ποτέ τεχνικός έλεγχος και δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν την εκτέλεση των εργασιών, που αποτελούσαν το αντικείμενο της χρηματοδότης. 

8)Σε περιπτώσεις έκδοσης ΚΟΔ αναδιαρθρώνονται και αναχρηματοδοτούνται παλαιότερα δάνεια. 

Στην περίπτωση του ΔΟΛ, εκδόθηκαν ομόλογα που αγόρασαν οι τρεις τράπεζες, ΕΤΕ, ALPHA BANK Πειραιώς, συνολικού ποσού 98.000.000€. Από το ποσό αυτό 83 εκ. διατέθηκε για την αναδιάρθρωση παλαιότερων δανείων και ποσό 15 εκ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης. 

9) Μη εκτίμηση καλυμμάτων ανά τριετία και μη ρευστοποίηση αυτών, όταν η αξία τους βαίνει μειούμενη. 

Περίπτωση δανεισμού από ALPHA BANK. Παρά την αδυναμία αποπληρωμής, ποσού 40.000.000 ευρώ, στις 25-5-2010 εγκρίθηκε η μη ρευστοποίηση των καλυμμάτων, τα οποία είχαν εν τω μεταξύ μειωθεί στα 29.900.000 ευρώ χωρίς μείωση του υπολοίπου. Ομοίως στις 22-12-2010 αποφασίστηκε νέα παράταση της διάρκειας του δανείου κατά 27 μήνες, χωρίς αναπροσαρμογή των καλυμμάτων ή ρευστοποίηση των υπαρχόντων, που ανέρχονταν τότε σε 24.200.000 ευρώ. 

Σχολιάστε