Αυτές είναι οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Τηλεοπτική Οδηγία

digitalagendaΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τους κανόνες της ΕΕ για τα οπτικοακουστικά μέσα και παρουσιάζει στοχευμένη προσέγγιση για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια επικαιροποιημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία ΟΥΟΑΜ), τροποποιώντας τους κοινούς κανόνες που ίσχυαν για τα οπτικοακουστικά μέσα και διασφάλιζαν την πολιτισμική ποικιλομορφία και την ελεύθερη κυκλοφορία περιεχομένου στην EΕ επί μια 30ετία σχεδόν. Σήμερα οι τηλεθεατές παρακολουθούν περιεχόμενο βίντεο όχι μόνο από τα τηλεοπτικά τους κανάλια, αλλά όλο και περισσότερο από τις υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία (όπως η Netflix και η MUBI) και από πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο (όπως το Youtube και η Dailymotion).

Η Επιτροπή πραγματοποίησε αξιολόγηση της οδηγίας του 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΟΥΟΑΜ) και, στη βάση αυτή, πρότεινε τα εξής:

Υπεύθυνες πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο: οι πλατφόρμες που οργανώνουν και ταξινομούν μεγάλες ποσότητες βίντεο οφείλουν να προστατεύουν τους ανηλίκους από επιβλαβές περιεχόμενο (π.χ. πορνογραφία και βία) καθώς και όλους τους πολίτες από την υποκίνηση μίσους. Στα λεπτομερή μέτρα περιλαμβάνονται εργαλεία μέσω των οποίων οι χρήστες θα μπορούν να καταγγέλλουν και να επισημαίνουν το επιβλαβές περιεχόμενο, καθώς και συστήματα επαλήθευσης της ηλικίας ή του γονικού ελέγχου. Για να βεβαιωθεί ότι τα μέτρα αυτά είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά, η Επιτροπή θα καλέσει όλες τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο να συνεργαστούν στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την καλύτερη προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με σκοπό την εκπόνηση ενός κώδικα δεοντολογίας της βιομηχανίας. Αντί να εξασφαλίζουν απλώς την αυτορρύθμισή τους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές του οπτικοακουστικού τομέα θα έχουν εξουσία ως προς την τήρηση των κανόνων, η οποία θα μπορεί να οδηγεί και σε επιβολή προστίμων, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία.
Μεγαλύτερος ρόλος για τις ρυθμιστικές αρχές του οπτικοακουστικού τομέα: η οδηγία θα διασφαλίζει πλέον ότι οι ρυθμιστικές αρχές είναι πράγματι ανεξάρτητες από τις κυβερνήσεις και τη βιομηχανία και ότι μπορούν να διεκπεραιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο τους, τουτέστιν να διασφαλίζουν ότι τα οπτικοακουστικά μέσα λειτουργούν προς το συμφέρον των τηλεθεατών. Ο ρόλος της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), η οποία απαρτίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των 28 κρατών μελών, θα καθοριστεί στη νομοθεσία της ΕΕ. Η ERGA θα αξιολογήσει τους κώδικες δεοντολογίας για την από κοινού ρύθμιση και θα συμβουλεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στήριξη της ευρωπαϊκής δημιουργικότητας: σήμερα, οι ευρωπαϊκοί τηλεοπτικοί οργανισμοί επενδύουν περίπου το 20% των εσόδων τους σε πρωτότυπο περιεχόμενο και οι πάροχοι περιεχομένου κατά παραγγελία, λιγότερο από το 1%. Η Επιτροπή επιθυμεί οι τηλεοπτικοί οργανισμοί να αφιερώνουν τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου τηλεθέασης σε ευρωπαϊκά έργα και θα υποχρεώνει τους παρόχους περιεχομένου κατά παραγγελία να διαθέτουν στους καταλόγους τους ευρωπαϊκό περιεχόμενο κατά 20% τουλάχιστον. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να ζητούν κατά παραγγελία υπηρεσίες διαθέσιμες στη χώρα τους και να στηρίζουν οικονομικά τα ευρωπαϊκά έργα.
Μεγαλύτερη ευελιξία για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς: οι τηλεθεατές που ενοχλούνται από την προβολή υπερβολικά πολλών διαφημίσεων μπορούν να στραφούν σε διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς διαφημίσεις, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από μια δεκαετία. Οι αναθεωρημένοι κανόνες ανταποκρίνονται σε αυτή την ανάγκη, καθώς και σε άλλες νέες συνθήκες. Η αναθεωρημένη οδηγία παρέχει στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο μετάδοσης διαφημίσεων – το όριο του 20% του συνολικού χρόνου μετάδοσης διατηρείται μεταξύ 7πμ και 11μμ, αλλά αντί για 12 λεπτά την ώρα που ισχύει σήμερα, οι οργανισμοί μπορούν να κατανέμουν με μεγαλύτερη ελευθερία τον χρόνο μετάδοσης διαφημίσεων όλη την ημέρα. Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί και οι πάροχοι κατά παραγγελία θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία σε θέματα τοποθέτησης προϊόντων και χορηγίας, εφόσον τηρούνται ενήμεροι οι θεατές.
Τα διάφορα αυτά μέτρα αναμένεται να έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο στους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων – κυρίως τους τηλεοπτικούς οργανισμούς – και να αυξήσουν την ικανότητά τους για επενδύσεις σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Το γεγονός αυτό είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οπτικοακουστικών μέσων της ΕΕ.

Διαδικτυακές πλατφόρμες: δυνατότητες και προκλήσεις για την Ευρώπη

Όμοιοι κανόνες για όμοιες ψηφιακές υπηρεσίες: για όμοιες ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι ή παρεμφερείς κανόνες και, στο μέτρο του δυνατού, η Επιτροπή θα πρέπει να μειώσει το πεδίο και την έκταση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα εφαρμόσει αυτές τις αρχές σε εν εξελίξει αναθεωρήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, π.χ. όταν εξετάζει κατά πόσο οι κανόνες περί απορρήτου πρέπει να ισχύουν για τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών επικοινωνιών καθώς και για τους παρόχους παραδοσιακών τηλεπικοινωνιών.
Υποχρέωση υπεύθυνης συμπεριφοράς για τις διαδικτυακές πλατφόρμες: το ισχύον καθεστώς για την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων, όπως καθορίζεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να διατηρηθεί. Ειδικά προβλήματα θα αντιμετωπιστούν με στοχευμένα μέσα, όπως κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα ή τα πνευματικά δικαιώματα (δελτίο Τύπου), ή με οικειοθελείς προσπάθειες εκ μέρους της βιομηχανίας.
Για παράδειγμα, η Επιτροπή συνεργάζεται εντατικά με σημαντικές διαδικτυακές πλατφόρμες για έναν κώδικα καταπολέμησης της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα τις προσεχείς εβδομάδες.
Προαπαιτούμενο η εμπιστοσύνη: η διασυνοριακή συνεργασία για την επιβολή της νομοθεσίας θα διασφαλίσει ότι οι πλατφόρμες ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, π.χ., αναγράφουν με σαφήνεια τα αποτελέσματα αναζητήσεων με χορηγία (δελτίο Τύπου). Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τη βιομηχανία να επισπεύσει τις οικειοθελείς προσπάθειές της για την αντιμετώπιση πρακτικών όπως οι ψευδείς ή παραπλανητικές αναφορές που περιέχονται στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αναγνωρίζουν διάφορα είδη ασφαλών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (eID) οι οποίες παρέχουν την ίδια ασφάλεια με τα δικά τους συστήματα eID.
Ανοικτές αγορές για μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα: η πρωτοβουλία ελεύθερης ροής δεδομένων που σχεδιάζεται για τα τέλη του 2016 θα διευκολύνει την ανταλλαγή και τη φορητότητα δεδομένων μεταξύ διάφορων διαδικτυακών πλατφορμών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.
Ένα δίκαιο και φιλικό προς την καινοτομία επιχειρηματικό περιβάλλον: η Επιτροπή θα προβεί σε συγκέντρωση στοιχείων για θέματα που έθεσαν μέσω δημόσιας διαβούλευσης οι επιχειρήσεις και οι προμηθευτές που έχουν άμεση σχέση με πλατφόρμες. Πρόκειται για ανησυχίες σχετικά με αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε σημαντικές βάσεις δεδομένων, με την πρόσβαση στην αγορά και τη γενικότερη έλλειψη διαφάνειας. Βασιζόμενη στα παραπάνω, η Επιτροπή θα αποφασίσει την άνοιξη του 2017 κατά πόσο απαιτείται περαιτέρω δράση της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.
Στο πλαίσιο της επικείμενης ευρωπαϊκής ατζέντας για τη συνεργατική οικονομία, η Επιτροπή θα διατυπώσει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και θα προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.