Άλλα αντ’ άλλων από Στ. Πέτσα για τη διαφήμιση 20 εκατ. στα ΜΜΕ

Στο τέλος Απριλίου η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου κατέθεσε ερώτηση για το που και πως δόθηκαν τα 20 εκατ. ευρώ της διαφημιστικής δαπάνης για το “μένουμε σπίτι”. Και η απάντηση του αρμοδίου υφυπουργού παρά των πρωθυπουργώ Στέλιου Πέτσου ήταν να αραδιάσει όλες τις διατάξεις των νόμων περί κρατικής διαφήμισης! Για να βγει το συμπέρασμα πως ίσως και να γνωρίζει η υπηρεσία το 2021 το που θα διατέθηκαν τα χρήματα της καμπάνιας δεν δυο μέρη. Όταν δηλαδη οι φορείς του δημοσίου που έλαβαν -σύμφωνα με το νόμο-έγκριση από τη γενική γραμματεία θα υποβάλλουν τα απολογιστικά της προηγούμενης χρονιάς. Πράγματι αυτό ισχύει για την κρατική διαφήμιση γενικά, όμως η καμπάνια των 20 εκατ΄. ευρώ δεν ανήκει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί το πράσινο φώς δόθηκε με υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα ανατέθηκε σε ιδιωτική διαφημιστική εταιρεία και ο “διατάκτης” των πληρωμών στα συγκεκριμένα Μέσα στα οποία κατευθύνεται άγνωστος όγκος διαφημιστικών μηνυμάτων, είναι άγνωστος.

Σχολιάζοντας την απάντηση Στ. Πέτσα (αναρτάται ολόκληρη παρακάτω), το ΜέΡΑ25 σχολιάζει:

«Ο κ. Πέτσας έστριψε δια της γραφειοκρατίας. Στο ερώτημα “πού, γιατί και πώς δόθηκαν 20.000.000 επικοινωνιακής δαπάνης για τον κορωνοϊό” η επίσημη απάντηση ήταν “θα μάθετε όταν θα ναι πολύ αργά και δεν θα χει πιά καμμία σημασία”. Δηλαδή όταν οι “προβλεπόμενες διαδικασίες” επιβάλουν απολογισμό, μετά από ένα χρόνο. Αν όπως λένε δε κάποια σενάρια, το χρονικό διάστημα μέχρι το χρόνο του προβλεπόμενου καταλογισμού περιλαμβάνει και μια έκτακτη εκλογική αναμέτρηση, τότε το θέμα αναβαθμίζεται σε μείζον ζήτημα Δημοκρατίας».

Ολόκληρη η απάντηση του Στ. Πέτσα:
Σε απάντηση της υπ’ αρ.5454/6.4.2020 Ερώτησης της Βουλευτή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΜέΡΑ25, κας Αγγελικής Αδαμοπούλου, προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, κ. Στέλιο Πέτσα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ι. Στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.3 του ν.4339/2015 (Α΄ 133) προβλέπεται ότι «η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α’314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν.3899/2010 (Α’212) ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων».
Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας αυτής καθορίστηκαν από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 50/2015 (Α΄ 179), σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενο στο άρθρο 4 του Π.Δ. 261/1997 (Α΄ 186), όπως ισχύει.
Ειδικότερα: α) στην παρ.1 του άρθρου 3 της ΠΥΣ 50/2015 προβλέπεται ότι οι ως άνω φορείς υποχρεούνται με έγγραφό τους προς την ήδη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) της Προεδρίας της Κυβέρνησης να υποβάλλουν φάκελο για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) το οποίο προτίθενται να υλοποιήσουν, β) στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ 261/1997 προβλέπεται ότι ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός ασκεί έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου των προγραμμάτων προβολής ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.2328/1995 καθώς και των προβλεπόμενων στο ως άνω διάταγμα διατάξεων.
Ως εκ τούτου: α) έκαστος φορέας που υπάγεται στις ως άνω διατάξεις είναι αρμόδιος για την κατάρτιση επικοινωνιακού προγράμματος προβολής των αγαθών, των υπηρεσιών και των εν γένει δραστηριοτήτων του, β) η εποπτεία επί των επικοινωνιακών προγραμμάτων των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα συνίσταται, αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και ειδικότερα αν τηρείται το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης ανά κατηγορία μέσου, και όχι σκοπιμότητας.
ΙΙ. Περαιτέρω, στις διατάξεις του π.δ. 261/1997 προβλέπεται ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε., τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 24 στ. β` του Ν. 2328/1995 και το κατ` εκτέλεσιν του εκδοθέν διάταγμα, στις οποίες αναφέρεται το ύψος των ποσών που διέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος για κάθε είδους συμβάσεις διαφημιστικών υπηρεσιών και συμβάσεις μετάδοσης ή καταχώρισης. Τα σχετικά ποσά αναγράφονται αναλυτικώς για κάθε οικονομικό φορέα που ανέλαβε οιαδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, δραστηριότητες».
Παράλληλα στην παρ.3 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 50/2015 προβλέπεται ότι: «3. Μετά την περάτωση κάθε επικοινωνιακού προγράμματος υποβάλλεται εντός εύλογου χρόνου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας από τους φορείς του άρθρου 1 έκθεση απολογισμού των σχετικών επικοινωνιακών δράσεων και του προγράμματος εν γένει, με την οποία εκτιμάται εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι αυτού ή όχι. Στην ίδια έκθεση μπορεί να περιλαμβάνονται προτάσεις βελτίωσης ανάλογων μελλοντικών προγραμμάτων και δράσεων».
Ο έλεγχος υλοποίησης των επικοινωνιακών προγραμμάτων που εγκρίνονται, ως προς τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν.2328/1995, πραγματοποιείται απολογιστικά το επόμενο έτος από αυτό στο οποίο αφορά, με βάση τις σχετικές απολογιστικές εκθέσεις και καταστάσεις δαπανών
Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Στέλιος Πέτσας

Σχολιάστε