Ψηφιακή αγορά και τηλεπικοινωνίες στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EU_0605Ψηφιακή αγορά, Τηλεπικοινωνίες και άρση εμποδίων για τη διακίνηση περιοχομένου στις χώρες της Ευρώπης, ήταν μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν στο συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Χρήστος Σπίρτζης.
Το Συμβούλιο ειδικότερα απασχόλησαν θέματα που σχετίζονται με την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών (Telecom Single Market-TSM), την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market), την Διαλειτουργικότητα των Ευρωπαϊκών Δημοσίων Υπηρεσιών (ISA 2) την Πρόταση Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστότοπων του Δημοσίου Τομέα.

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ισχυρή τους βούληση για την επίτευξη συμφωνίας επί της οδηγίας NIS (Για την Ασφάλεια των Δικτύων και των πληροφοριών) εντός του 2015, όπως τόνισαν τον Φεβρουάριο 2015 οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών.

Ειδικότερα με την πρόταση για την Δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς Τηλεπικοινωνιών, η Προεδρία έπειτα από την ανταλλαγή απόψεων με τους Υπουργούς και την Επιτροπή συζήτησε την κατάργηση των τελών Περιαγωγής τον Ιούνιο του 2018, έπειτα από την αναθεώρηση των τελών Περιαγωγής Χονδρικής (wholesale review), με νομοθετική πράξη, τον Δεκέμβριο του 2016. Ο Αν. Υπουργός κ. Σπίρτζης δήλωσε ότι απαραίτητοι όροι για την κατάργηση των τελών περιαγωγής αποτελούν η διασφάλιση της διατήρησης των τιμών σε χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα για τους πολίτες και η διασφάλιση των τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων.

Ομοίως ως προς την Ουδετερότητα του Διαδικτύου, η Προεδρία θα προβεί σε περιορισμένες αλλαγές σχετικώς με τον ορισμό των εξειδικευμένων υπηρεσιών.      Τα ανωτέρω θα αποτελέσουν την Τελική Πρόταση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς επίτευξη πολιτικής συμφωνίας εντός του Ιουνίου.

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις ως προς την ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς με τους Υπουργούς να επικεντρώνονται στην ώθηση των νέων καινοτόμων εταιρειών (start-ups), στην ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς, την απάλειψη των γεωγραφικών περιορισμών ως προς τη διάδοση περιεχομένου, (geo-blocking), την ολοκλήρωση του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, την ενίσχυση της Κυβερνοασφάλειας, κ.α

Τέλος, οι Υπουργοί ενέκριναν την Γενική Προσέγγιση (General Approach) ως προς την Απόφαση για τη θέσπιση προγράμματος σχετικώς με λύσεις διαλειτουργικότητας στις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις. Ενέκριναν επίσης  την έκθεση προόδου για την οδηγία για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων του Δημοσίου, καθώς και τα Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη μεταβίβαση της διαχειριστικής λειτουργίας της Αρχής του Διαδικτύου, για την εκχώρηση αριθμών (IANA) στην πολυσυμμετοχική (multistakeholder) κοινότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.