Ο ΔΟΛ δήλωσε πως έδωσε όλα τα λεφτά, ενώ χρωστά από το 2015!

ΔΟΛΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ των εργαζομένων στο ΔΟΛ & της συνδικαλιστικής παράταξης :ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην ΕΠΗΕΑ.

Παράνομες και ανακριβείς οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών(2015) των εργαζομένων στο ΔΟΛ, που χορηγήθηκαν από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις –πλην ατελέσφορες αρκετών εργαζομένων στην διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και συγκεκριμένα στην υπεύθυνη υπάλληλο (Τ.Κωτοπούλου)όσον αφορά: Το άθροισμα στις ετήσιες (2015) των αποδοχών των εργαζομένων στην εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του β΄ δεκαπενθήμερου Οκτώβριου, καθώς και την εκκαθάριση μηνών Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2015 ήτοι 2,5 μήνες που με ευθύνη του εργοδότη είτε δεν κατεβλήθησαν στους εργαζόμενους στην ως άνω οικονομική χρήση (βλ. ΄β δεκαπενθήμερο 10/2015 & 11/2015) είτε οφείλονται μέχρι σήμερα ακόμα στους εργαζόμενους (βλ. 12/2015).

Οι εργαζόμενοι/νες στον ΔΟΛ με τη δημιουργική Λογιστική της εταιρείας που δεν γνωρίζουμε πως αυτή θα απεικονιθεί στα οικονομικά της στοιχεία (οικ. Χρήση 2015) επιβαρύνονται με επί πρόσθετη φορολόγηση που προκύπτει από αλλαγή φορολογικής κλίμακας (Φ.Μ.Υ), εισφοράς αλληλεγγύης κ.λ.π.

Συνάδελφοι/σες,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4038/2012(ΦΕΚ 14Α) καθώς και της ΠΟΛ:1141/5.6.2012 (άρθρο 35)-Γεν. Γραμματείας Φορολογικών και τελωνιακών θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών αναφέροντας ρητά:

«…Οι μισθωτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης, ακόμα και εάν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση η χορήγηση σε αυτούς ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών της ίδιας χρήσης αναγράφει τις ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές σε διακεκριμένη ξεχωριστή στήλη (γεγονός που δεν εμφανίζεται στις βεβαιώσεις των εργαζομένων στο ΔΟΛ)…».

Η σχετική νομοθεσία μάλιστα αναφέρει ρητά ότι οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούται «..να δηλώσουν τις αποδοχές αυτές –ανείσπρακτες εντός χρήσης καθόσον θεωρείται ότι ο χρόνος απόκτησης αυτών είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται».

Επί πρόσθετα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία η εταιρεία όφειλε «… ακόμα και στη περίπτωση κατά την οποία έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των μη καταβληθέντων αποδοχών τότε ο αναλογούν και παρακρατηθείς φόρος που αντιστοιχεί στο σύνολο των αποδοχών της διαχειριστικής χρήσης του 2015 (εισπραχθείσες και ανείσπρακτες ) επιμερίζονται αναλόγως και αναγράφεται αντίστοιχα στις δύο διακεκριμένες στήλες της χορηγηθείσης ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών, που αφορούν τις εισπραχθείσες και ανείσπρακτες αποδοχές της ανωτέρου διαχειριστικής χρήσης…».
Η McKenzie (εταιρεία που έχει αναλάβει κατ’ ανάθεση έργου την έκδοση της μισθοδοσίας) – καθώς και η συνταξιούχος (με αναστολή) υπάλληλος της εταιρείας Τ. Κωτοπούλου (HR) όφειλαν να γνωρίζουν κατ’ ελάχιστον την παραπάνω νομοθεσία …ασχέτως εάν ενδεχομένως εξυπηρετούν επιχειρηματικές σκοπιμότητες και όχι να απαντούν απαξιωτικά στους εργαζόμενους .
Κατά τα λοιπά ο ΔΟΛ ακόμη οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων (2,5 μηνών) και επ΄ αυτού έωλες υποσχέσεις… «εάν και εφόσον ανακάμψουν τα οικονομικά της εταιρείας σε βάθος 10 μήνου…»

Καλούμε τα Δ.Σ των συνδικαλιστικών Ενώσεων του κλάδου σε άμεση παρέμβαση για τα δέοντα.

Αθηνά 4 Απριλίου 2016

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΔΟΛ

Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην ΕΠΗΕΑ

Σχολιάστε