Λήγει η εταιρική διαβούλευση στην ΕΡΤ, εξώδικα από ΠΟΣΠΕΡΤ

ert-5Η εσωτερική εταιρική διαβούλευση επί των κειμένων των Κανονισμών Προσωπικού, Οργανογράμματος και Λειτουργίας της ΕΡΤ λήγει στις 27 Αυγούστου. Η ομοσπονδία των εργαζομένων, η ΠΟΣΠΕΡΤ που εξαρχής είχε ζητήσει συνάντηση με τη διοίκηση, αίτημα που δεν ικανοποιήθηκε, απέστειλε νέο εξώδικο στη διοίκηση. Τόσο για τον Κανονισμό Προσωπικού όσο και για το οργανόγραμμα. (Το εξώδικο αναρτάται παρακάτω). Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διοίκηση έχει φτιάξει δυο κείμενα, ένα δικό της κι ένα ομάδας δικηγόρων αλλά το ποιο ακριβώς θα ακολουθηθεί είναι άγνωστο. Ο δε Κανονισμός Λειτουργίας έχει ήδη απορριφθεί από την ΕΣΗΕΜΘ και την ΕΡΤ 3 καθώς καταργεί την οργανωτική αυτονομία της ΕΡΤ 3 στη Θεσσαλονίκη. Επίσης υπάρχουν οι θέσεις της γενικής συνέλευσης εργαζομένων της ΕΡΤ 3 που επίσης διαφωνούν. Έτσι η εταιρεία της ΕΡΤ στήνεται (πάνω στη σαθρή βάση της ΝΕΡΙΤ) κατά την …προεκλογική περίοδο με στόχο να καλύψει “αντικειμενικά”, επί ίσοις όροις την προεκλογική περίοδο. Είμαστε απλά περίεργοι αν και η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα απαιτήσει από τη διοίκηση να καλύπτει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και μετά τις μοιράζει δωρεάν στα ιδιωτικά κανάλια!

Το εξώδικο της ΠΟΣΠΕΡΤ με αρκετά στοιχεία τους Κανονισμούς που βρίσκονται σε εταιρική διαβούλευση

Σε συνέχεια της από 27 Ιουλίου σχετικής με την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικής Εξωδίκου μας που αφορούσε στην κατάρτιση με τη δημοκρατική και νόμιμη διαδικασία των απευθείας διαπραγματεύσεων κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών Οδηγιών και του άρθρου 4 του Ν. 1876/1990 : Του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Του Οργανογράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

η Ομοσπονδία μας, η οποία όπως σας είναι γνωστό αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. έχει δε νόμιμη Διοίκηση για την οποία ήδη σας έχουμε κοινοποιήσει τη σχετική Δικαστική Απόφαση, είμαστε υποχρεωμένοι να σας θέσουμε κατεπειγόντως υπόψη τα ακόλουθα λόγω του χαρακτήρα τους εξόχως σημαντικών και κατεπειγόντων λόγω και των σχετικών νομίμων προθεσμιών που αφορούν τα σημαντικότερα εκ των θεσμικών και εργασιακών ζητημάτων της ΕΡΤ α.ε. και για τα οποία με ευθύνη της Διοίκησής σας διεξάγεται με εμάς τους εργαζομένους της μέσω της ανταλλαγής εγγράφων και γραπτών σχεδίων μία «καρικατούρα διαλόγου» που εκθέτει το εγχείρημα της επαναλειτουργίας του φορέα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης στον κίνδυνο μη συννόμων , μη ουσιαστικών, μη δημοκρατικών διαδικασιών οδηγώντας αναπόδραστα σε μονομερείς και συγκεντρωτικές λύσεις ερήμην των εργαζομένων της και των θεσμοθετημένων οργάνων εκπροσώπησής τους και αγνοώντας επιδεικτικά τις θέσεις, προθέσεις και απόψεις της για τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα συγκροτήσουν διαχρονικά και όχι ευκαιριακά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΡΤ α.ε..

Συγκεκριμένα :

Αποφεύγετε και αποκρούετε τη νόμιμη διαδικασία συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση του Νέου Γενικού Κανονισμού της ΕΡΤ. Σας ενημερώνουμε ότι νομίμως έχουμε κινήσει την σχετική διαδικασία ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας επιδιώκοντας το θεσμοθετημένο και τεκμηριωμένο διάλογο με απόψεις και προτάσεις. Αντί αυτού μας κοινοποιήθηκαν δύο Σχέδια Κανονισμού ένα από την πλευρά της Διοίκησης και με το αρ. πρωτ. 429/11.8.2015 ένα δεύτερο από το Δικηγόρο της ΕΡΤ α.ε. κο Ιωάννη Μπατσίλα με σχέδιο που αυτός κατήρτισε, κατόπιν εντολής σας, σε διαφορετικό μήκος κύματος και σαφώς θετικότερο ως προς το περιεχόμενο και την νομοτεχνική πληρότητα από το πρώτο. Δυστυχώς όμως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ και ΑΓΝΟΟΥΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ τον μέχρι σήμερα ισχύοντα Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ όπως αυτός με μακροχρόνια εφαρμογή και με συναινετικές διαδικασίες μέσω των εκάστοτε ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ίσχυσε και εφαρμόστηκε. Υπερασπιζόμαστε δε τα ακόλουθα νομικά αυτονόητα και θεσμικά κεκτημένα μέσα από διαδικασίες διαλόγου : Η Ομοσπονδία μας, όπως άλλωστε έκανε ανέκαθεν στο παρελθόν, κατέχει την αρμοδιότητα από κοινού με την εκάστοτε Διοίκηση της ΕΡΤ κατάρτισης του Γ.Κ.Π. – Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., αρμοδιότητα που πηγάζει ευθέως εκ του Συντάγματος, των σχετικών νομοθετημάτων της εργατικής νομοθεσίας (ενδεικτικά αναφέρονται Ν.Δ. 3789/1957, Ν. 1876/1990), των ευρωπαϊκών Οδηγιών αλλά και σε κάθε περίπτωση εκ της επιχειρησιακής συνήθειας που είχε διαμορφωθεί τουλάχιστον επί τεσσαρακονταετίας. Δυνάμει του Ν. 4324/2015 (ημερομηνία δημοσίευσης σχετικού ΦΕΚ η 29/4/2015), αναβίωσαν οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή έμμισθης εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και οι οποίες λύθηκαν, με το άρθρο 3 της 2/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414). Παράλληλα, με την παρ. 12 του ίδιου ως άνω νομοθετήματος ορίστηκε ότι οι όροι και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και των αρμοδίων κατά το νόμο εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων. Οφείλει επομένως ο νέος Γ.Κ.Π.- Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. να περιλαμβάνει στις διατάξεις του (όλως ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικά απαριθμούμενα ως θέματα) :

Α) Ειδικότητες – προσόντα και εvvoιoλoγικoύς προσδιορισμούς και διασαφηνίσεις αναφορικά με τη μέθοδο πιστοποίησης ξένης γλώσσας, χειρισμού Η/Υ, ελληνικής γλώσσας, εμπειρίας, τίτλων και πιστοποιητικών. Αναφορικά με την διασαφήνιση των εννοιών Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επαρκές εισόδημα, παρεμφερείς ή ίδιες ειδικότητες, συμμετοχή των εργαζομένων. Β) Αξιολόγηση Τακτικού Προσωπικού, Γ) Διατάξεις για τον καθορισμό της προϋπηρεσίας των εργαζομένων, Δ) Βασικά και Ειδικά Επιδόματα και Προσαυξήσεις του μισθού, Ε) Αλλαγή ειδικοτήτων, ΣΤ) Αποσπάσεις – Μεταβάσεις εκτός έδρας, Ζ) Υπηρεσιακά Συμβούλια, Η) Οριοθέτηση χρόνου εργασίας, Θ) Κανονικές και Ειδικές άδειες, Ι) Υποχρεωτική απόλυση, επαναπρόσληψη και παραίτηση του προσωπικού, ΙΑ) Πειθαρχικό Δίκαιο – Πειθαρχική Διαδικασία, ΙΒ) Συνδικαλιστικά δικαιώματα – Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς.

Νομικά και εργασιακά αυτονόητο θεωρείται δε ότι έως την ημερομηνία υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εκ του νόμου έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου και με την οποία θα τεθεί σε ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τόσο η επιχείρηση όσο και το σύνολο του προσωπικού της δεσμεύονται από τον Γ.Κ.Π. που ετύγχανε εφαρμογής έως και την 11η Ιουνίου 2013 καθόσον τούτο συνάδει με την έννοια της «αναβίωσης» της επιχείρησης ήδη από την 29/4/2015 αλλά υπηρετεί και την ασφάλεια της λειτουργίας της επιχείρησης.

Στη θέση ενός τέτοιου κοινά αποδεκτού θεσμικού κειμένου ως βάση διαλόγου , η Διοίκηση της ΕΡΤ μας απέστειλε ένα πρόχειρο, με σημαντικές ελλείψεις, επιμελημένες ασάφειες και κενά,(τα οποία εξακολουθεί να ερμηνεύει και να τροποποιεί τον Κανονισμό η διοίκηση κατά το δοκούν- ίδετε άρθρα 62 και 63 του σχεδίου ) κείμενο το οποίο βασίζεται κυρίως στο αποτυχημένης έμπνευσης και εφαρμογής Κανονισμό της ΝΕΡΙΤ που πάντως εξυπηρετούσε άλλες ανάγκες λειτουργίας από τον οποίο απουσιάζουν κρίσιμα ζητήματα και είναι προϊόν αντιγραφής και από άλλους Κανονισμούς π.χ του Τραπεζικού Τομέα ! Χαρακτηριστικό είναι ότι στα άρθρα 28, 29 και 32 γίνεται αναφορά σε «συναλλασσόμενους» με την Τράπεζα, το άρθρο 53 για την Νομική Υπηρεσία δεν υπάρχει περιεχόμενο, αντιφάσκει με το δεύτερο κείμενο που μας δόθηκε από το Δικηγόρο της ΕΡΤ και τούτο ενώ ευρισκόμεθα μόλις πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την προθεσμία της 27 ης Αυγούστου τρέχοντος έτους για την κατάρτισή του και ενώ δεν έχει συντελεστεί ούτε προηγηθεί ούτε μία (!) δια ζώσης συνάντηση των εκπροσώπων μας με εκπροσώπους της Διοίκησης για να μας εξηγηθούν οι βασικές αφετηρίες , η φιλοσοφία, οι οργανωτικές και λειτουργικές αρχές που πρέπει και θέλουμε να υπηρετεί ο νέος Κανονισμός, ένας διαχρονικός Κανονισμός !

Ουδεμία απάντηση λάβαμε στο εύλογο και καθ’ όλα νόμιμο αίτημά μας για πραγματοποίηση απευθείας συναντήσεων, για την κατάρτιση μεικτής σύνθεσης Επιτροπής Εργασίας, για την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας στελεχών που αποδεδειγμένα γνωρίζουν τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΡΤ. Το μόνο που επιθυμούν κάποιοι αποδεικνύεται ότι δυστυχώς είναι η αναβίωση με συνοπτικές διαδικασίες του ραμμένου κουστουμιού της ΝΕΡΙΤ το οποίο αφορούσε πολύ μικρότερο αριθμό προσωπικού και χωρίς το εύρος λειτουργιών, υπηρεσιών, πανελλαδικής λειτουργίας και αναγκών της ΕΡΤ. Είναι μια πρακτική που απολήγει στο να υπάρξει μια επίφαση διαβούλευσης και νομιμοποιεί – κατά τη γνώμη μας- τη διαδικασία για μια μικρή και ευέλικτη ΕΡΤ που θα καταστρατηγεί τα εργασιακά δικαιώματα και θα έχει εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, δεσμευμένη από την κρατική εξουσία και τα παράκεντρά της στην ΕΡΤ και εξαρτημένη από την οικονομική ανεπάρκεια που της προκαλεί η παράνομη αφαίμαξη του ανταποδοτικού τέλους. Μια ΕΡΤ δηλαδή της σκόπιμης δημιουργικής ασάφειας και της κυριαρχίας του λεγόμενου «διευθυντικού δικαιώματος» , που πνίγει την πορεία προς τα εμπρός καταστρατηγώντας κάθε συλλογική διαδικασία και κάθε δημιουργική δημοκρατική πρόταση .

Όμως με αυτή την λογική το μόνο που επιτυγχάνεται είναι δυστυχώς η συρρίκνωση του πραγματικού έργου της ΕΡΤ , χωρίς πρόβλεψη για τις εργασιακές σχέσεις του δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης, με την επιβολή λογικών σύγκρουσης και περικοπών, με δισυπόστατο τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία του : ΔΕΚΟ στα δικαιώματα, ιδιωτικός φορέας στις υποχρεώσεις. Δημιουργείται έτσι εύλογα η εντύπωση ότι ενδεχομένως να πρόκειται για προσχηματική διαδικασία με σκοπό να μην παραχθεί κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εκτός μόνο της τιμωρητικής διάθεσης ενάντια στους εργαζόμενους που με αυταπάρνηση δώσανε αγώνα για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και να γίνουν πράξη οι προειλημμένες αποφάσεις σας . Έρχεται δε σε αντίθεση με τις υποσχέσεις ότι αυτά που δεν προβλέπονταν από τον νόμο θα ρυθμίζονταν από τις εφαρμόστηκες διατάξεις – κανονισμούς κ.λ.π που θα καταρτίζονταν από κοινού με το Δ.Σ της ΕΡΤ α.ε και τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζόμενων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν περιλαμβάνονται κρίσιμες για την λειτουργία της ΕΡΤ ειδικότητες, καταργούνται συλλήβδην ΟΛΕΣ οι προϊσχύσασες διατάξεις που από κοινού περιλήφθηκαν με ΣΣΕ, καθιερώνεται προσωπικό δύο ταχυτήτων χωρίς μισθολογική και ιεραρχική εξέλιξη σε θέσεις ευθύνης , ασάφεια για τις καταργούμενες ειδικότητες, ασάφεια και στις αλλαγές ειδικοτήτων, συνδικαλιστικά δικαιώματα περικόπτονται κ.α πολλά .

Τα ως άνω δυστυχώς ισχύουν και για το Οργανόγραμμα. Δεν μπορεί να συζητηθεί και να καταρτισθεί Οργανόγραμμα της ΕΡΤ α.ε. χωρίς την καταγραφή των δομών και το εύρος αυτών με την συνολική λειτουργιά της ΕΡΤ, χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο, χωρίς να περιλαμβάνει καθηκοντολόγιο, χωρίς καταγραφή των αναγκών λειτουργίας και ανάπτυξης, χωρίς περιγραφή των θέσεων εργασίας, χωρίς αριθμό εργαζομένων ανά Υπηρεσία, χωρίς διάρθρωση Τμημάτων, χωρίς πρόβλεψη σε ποιόν αριθμό εργαζομένων αντιστοιχούν οι νέες δομές και ποιες ελλείψεις και με ποιες διαδικασίες πρέπει να καλυφθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί της Διοίκησης με επικεφαλής τον κο Ταγματάρχη ( το 2012 )με ουσιαστικές και δημοκρατικές διαδικασίες είχε καταρτιστεί σχέδιο το οποίο επίσης επιδεικτικά αγνοείται !

Με τις πιο πάνω παραλείψεις και την μη κατανοητή –τουλάχιστον από εμάς – και μη λειτουργική φιλοσοφία του και τους αλληλοεξαρτούμενους προϋπολογισμούς διαφορετικών μονάδων και δ/νσεων και την επικάλυψη ευθυνών , το γεγονός ότι εργαζόμενοι αλλού θα ανήκουν διοικητικά-οργανικά και από αλλού θα παίρνουν εντολές και θα εργάζονται, το ότι θα υπάρχουν τερατώδεις και με μεγάλες δυσλειτουργίες Γεν. Δ/νσεις σε αντίθεση με άλλες που μικραίνουν ώστε να καθίστανται κι αυτές μη λειτουργικές και εξαρτώμενες από άλλους Γεν. Δ/ντες κ.λ.π, Μένουν επίσης εκτός θεσμοθέτησης κρίσιμοι τομείς για το νέο ξεκίνημα της ΕΡΤ, ενδεικτικά : Ο ρόλος και η υπόσταση της ΕΡΤ3 και των ΕΡΑ τίθεται όλο και περισσότερο εν κινδύνω , οι Περιφερειακοί Σταθμοί της, η Κινηματογραφία, τα σκηνικά, το Δορυφορικό της Πρόγραμμα για τους αποδήμους Έλληνες, η Ραδιοφωνία, τα βραχέα ,τα μεσαία , η ραδιοτηλεόραση Κ.Λ.Π. Είναι μοιραίο να οδηγηθούμε σε αποδιοργάνωση και όχι αναδιοργάνωση υπηρεσιών, σε μη αξιοποίηση του συνόλου των επαναπροσληφθέντων εργαζομένων, σε αναποτελεσματικότητες και δυσλειτουργίες. Και όλα αυτά ελάχιστες ημέρες πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου την οποία η ΕΡΤ θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί και να ηγείται , όχι να ομφαλοσκοπεί και να σπαράσσεται από τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος της ! και μάλιστα όταν η οικονομική της αυτοτέλεια είναι δεδομένο ότι στραγγαλίζεται .

Οι θέσεις μας είναι σταθερές και δημόσιες . Συνοψίζονται στο τρίπτυχο : Αναβίωση του θεσμικού πλαισίου με τολμηρές και ριζικές ΘΕΤΙΚΕΣ αλλαγές προς τα μπροστά – Εξαντλητικός δημοκρατικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα – Απόλυτη διαφάνεια στις αποφάσεις μεγάλη αποτελεσματικότητα στις δράσεις προς όφελος της ενημέρωσης, του πολιτισμού, της οικονομικής αποτελεσματικότητας της ΕΡΤ. Σεβόμαστε τα χρήματα που από το υστέρημά του μας δίνει ο Ελληνικός λαός σε δύσκολες στιγμές μόνο όταν του αποδίδουμε το πολλαπλό ποιοτικό, υψηλού επιπέδου ραδιοτηλεοπτικό προϊόν.

Η ΠΟΣΠΕΡΤ όπως έχει δημόσια δεσμευτεί και στη Διοίκησή σας και στον Ελληνικό λαό θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες τις προτάσεις της για όλα τα θεσμικά προαπαιτούμενα της ΕΡΤ: και για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, και για το Οργανόγραμμα, και για το κανονισμό Προμήθειας Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού και Διαδικτυακού Προγράμματος, Διαδικασίας Εκτέλεσης Εσωτερικών παραγωγών και για τον κανονισμό Παραχώρησης Δικαιωμάτων Χρήσης Αρχειακού Υλικού της (για να μην συνεχίζεται η χωρίς αποζημίωση λεηλασία του αρχειακού υλικού της) και για την Συμφωνία Αρχών και για τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών Προϊόντων και για το Καταστατικό της .

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ σας κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου όπως έχουμε νόμιμη υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε εργαζόμενους, Διοίκηση, Ελληνικό λαό και την Κυβέρνησή του. Σύμφωνα με τον Ν. 4324/2015, προβλέφθηκε η εντός τρίμηνης προθεσμίας από τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατάρτιση των ανωτέρω θεσμικών πυλώνων της ΕΡΤ. Η αποτυχία, η αναποτελεσματικότητα και ο συγκεντρωτισμός στη διαδικασία λήψης και το περιεχόμενο των αποφάσεων δυναμιτίζει από τα θεμέλια του το παρόν εγχείρημα. Εκμηδενίζει δε την θέληση των εργαζομένων για προσφορά στην κρίσιμη φάση της αναδιοργάνωσης της εταιρίας και βάζει σε δοκιμασία το ομαλό εργασιακό κλίμα.

Η Ομοσπονδία μας ως οφείλει δηλώνει παρούσα και ενεργή σε ένα διάλογο θέσεων και προτάσεων με δημοκρατική συμμετοχή και διαφάνεια για θέματα που κατεξοχήν θα δεσμεύσουν τη διάρθρωση, τις ειδικότητες και τις θέσεις εργασίας του προσωπικού της ΕΡΤ α.ε..

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Σας καλούμε να προσέλθετε άμεσα σε διαδικασίες και καθορισμένες συναντήσεις για το σύνολο των ανωτέρω καθόσον ο δημοκρατικός διάλογος δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση, εγγυάται δε το μοντέλο της απρόσκοπτης λειτουργίας και των εργασιακών δομών

Σχολιάστε