Δικαιώθηκε 4 χρόνια μετά η συνδικαλίστρια Ιωάννα Καζάκου

attikesΤέσσερα χρόνια μετά την εκδικητική απόλυσή της από το συγκρότημα του Θ. Φιλιππόπουλου, τις Αττικές Εκδόσεις η συνδικαλιστική εκπρόσωπος Ιωάννα Καζάκου δικαώθηκε από τα δικαστήρια. Με απόφαση του Μονο­με­λούς Πρωτοδικείου Αθη­νών, η αγωγή της έγινε δεκτή. Το δικαστήριο ανα­γνω­ρί­ζει ως άκυρη την καταγ­γε­λία της σύμ­βα­σής της και υπο­χρε­ώ­νει την εται­ρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ στην επα­να­πρό­σληψή της με τους ίδιους προ της από­λυ­σης όρους εργα­σίας.

Ελάχιστοι είναι η αλήθεια, θυμούνται τις μεγάλες μάχες που δόθηκαν το 2011 για να μπει ανάχωμα στις εργοδοτικές επιθέσεις των εκδοτών και ιδιοκτητών τηλεόρασης που από τη μια προπαγάνδιζαν τα μνημόνια της τρόϊκας και από την άλλη τα εφάρμοζαν πρώτοι από όλους στις δικές τους επιχειρήσεις. Ήταν στα ΜΜΕ που ξέσπασε η μεγάλη καταιγίδα των απολύσεων, αρχικά των συνδικαλιστών και αμέσως μετά εκατοντάδων δεκάδων εργαζομένων. Την ίδια χρονιά είχαν γίνει απολύσεις στην ΙΜΑΚΟ του Κωστόπουλου, επίσης συνδικαλιστών που προσπαθούσαν να εξηγήσουν και να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων έναντι των συμφερόντων των εργοδοτών.

Τέσσερα χρόνια πριν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ είχαν ακόμη την αυταπάτη πως ορισμένες απολύσεις θα σώσουν τους ίδιους και τα μαγαζιά. Αποδείχθηκε πως πολλά μαγαζιά φυσικά και δεν σώθηκαν , όπως η ΙΜΑΚΟ που ξεπούλησε τους πάντες, οι εκδόσεις Λυμπέρη κι άλλα. Αποδείχθηκε πως ούτε οι εκατοντάδες εργαζόμενοι σώθηκαν. Όσοι έμειναν εξαναγκάστηκαν χωρίς καν τη στήριξη των συνδικαλιστικών εκπροσώπων που φώναζαν και για αυτούς, να αποδεχθούν τους εξευτελιστικούς όρους των εκδοτών-αφεντικών. Σίγουρα σώθηκαν οι εκδότες και οι καναλάρχες.

Η Ιωάννα Καζάκου 4 χρόνια μετά δικαιώθηκε από τα δικαστήρια για την απόλυσή της. Όπως θα δικαιωθούν δικαστικά και οι άλλοι συνδικαλιστές που απολύθηκαν γιατί οι εκδότες δεν ήθελαν ενοχλητικούς στα πόδια τους. Η ΕΣΠΗΤ με ανακοίνωση της χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου, θυμίζοντας παράλληλα και τα γεγονότα της περιόδου εκείνης.

Εκδό­θηκε η υπ’ αριθ­μόν 639/2015 Από­φαση του Μονο­με­λούς Πρωτοδικείου Αθη­νών, η οποία έκανε εν όλω δεκτή την αγωγή της απο­λυ­θεί­σας συνα­δέλ­φου, μέλους της ΕΣΠΗΤ και εκλεγ­μέ­νης εκπρο­σώ­που των εργα­ζό­με­νων συντα­κτών στον εργα­σιακό της χώρο, Ιωάν­νας Καζά­κου κατά της εργο­δό­τριάς της εται­ρείας «Αττι­κές Εκδό­σεις ΑΕ», η οποία και προ­έβη στην άδικη και κατα­χρη­στική από­λυσή της τον Μάρ­τιο του 2011.
Η ανω­τέρω από­φαση του δικα­στη­ρίου δικαιώ­νει πανη­γυ­ρικά την απο­λυ­μένη συνά­δελφο, αφού ανα­γνω­ρί­ζει ως άκυρη την καταγ­γε­λία της σύμ­βα­σής της και υπο­χρε­ώ­νει την εται­ρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ στην επα­να­πρό­σληψή της με τους ίδιους προ της από­λυ­σης όρους εργα­σίας.

 
Υπενθυμίζουμε ότι η από­λυση της Ιωάν­νας Καζά­κου πραγ­μα­το­ποι­ή­θηκε λόγω της έγερ­σης αμφι­σβή­τη­σης από την πλευρά της εργο­δο­σίας για την συν­δι­κα­λι­στική ιδιό­τητα της συνα­δέλ­φου και ήταν μια σαφώς εκδι­κη­τική επι­λογή της εν μέσω της γενι­κό­τε­ρης και κλι­μα­κού­με­νης επί­θε­σης ενά­ντια στα δικαιώ­ματα των εργα­ζο­μέ­νων.
Επι­δί­ωξη της εργο­δο­σίας των Αττι­κών Εκδό­σεων ΑΕ ήταν η «τιμω­ρία» της Ι. Καζά­κου επειδή αφε­νός δεν είχε δεχτεί να υπο­στεί μεί­ωση του μισθού της και να υπο­γρά­ψει ατο­μική σύμ­βαση, και αφε­τέ­ρου πρω­το­στά­τησε ως εκλεγ­μένη εκπρό­σω­πος στην οργά­νωση της συλ-λογικής και αγω­νι­στι­κής αντί­δρα­σης των εργα­ζό­με­νων.
Η ΕΣΠΗΤ, παρούσα στο δικα­στικό αγώνα της συνα­δέλ­φου από την πρώτη στιγμή, αφε­νός δια­θέ­το­ντας τη νομική της υπη­ρε­σία, αφε­τέ­ρου παρεμ­βαί­νο­ντας υπέρ της και επί της ουσίας στη δια­δι­κα­σία, χαι­ρε­τί­ζει τη θετική για την Ιωάννα Καζά­κου δικα­στική από­φαση και δηλώ­νει για άλλη μια φορά και προς κάθε κατεύ­θυνση την πάγια αντί­δρασή της ενά­ντια σε κάθε πρα­κτική εργο­δο­τι­κής τρο­μο­κρα­τίας που επι­χει­ρεί την κατα­πά­τηση των εργα­σια­κών και συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων συναδέλφων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.