Αλλάζουν οι όροι για τεχνολογική επάρκεια στην tv αδειοδότηση

hdtv-1Μία βέβαιη αλλαγή στους όρους προκήρυξης των 4 τηλεοπτικών αδειών θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην τεχνολογική επάρκεια των τηλεοπτικών σταθμών που θα πρέπει να εκπέμπουν με σήμα Υψηλής Ευκρίνειας (HD). Παρακάτω αναρτούμε τις προϋποθέσεις όπως περιλαμβάνονται στο αρχικό σχέδιο. Φαίνεται ωστόσο πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί ειδοποίησαν το αρμόδιο υπουργείο πως είναι ιδιαίτερα σκληροί και κανείς σταθμός δεν διαθέτει τέτοια τεχνολογική επάρκεια. Έτσι αναμένεται να γίνουν πιο ελαστικοί! 

Τεχνολογικοί όροι-προϋποθέσεις λειτουργίας σε HD

Η προκήρυξη των 4 τηλεοπτικών αδειών προσδιορίζει με μεγάλη σαφήνεια και λεπτομέρεια τους όρους και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και της κτιριακής υποδομής. Γεγονός είναι πως τα νυν τηλεοπτικά κανάλια που εκπέμπουν πανελλαδικά δεν διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό, γεγονός που σημαίνει πως θα αναγκαστούν σε άμεσες επενδύσεις, αν ισχύσει ο τυπικός έλεγχος που ορίζει η προκήρυξη.

Σε ότι αφορά στον Τεχνολογικό εξοπλισμό απαιτείται:
Αίθουσα κεντρικού ελέγχου το Master Control Room, από την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος του εξοπλισμού για την ασφαλή λήψη – αποκωδικοποίηση – μετατροπή – συγχρονισμό – επεξεργασία σημάτων από τουλάχιστον 6 πηγές εισόδου από τους παρακάτω τύπους, χωρίς να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη όλων των τύπων: Δορυφορικοί δέκτες, Οπτική Ίνα, Δέκτες μικροκυματικής μετάδοσης (RF link receiver), Σημάτων συνεχούς ροής μέσω διαδικτύου. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την παραγωγή και διακίνηση του τηλεοπτικού σήματος είναι τουλάχιστον 24 παρακολουθητές (monitors) εικόνας με διάμετρο 17” ή μεγαλύτερη, Παρακολουθητής (monitor) κυματομορφών και μετρητής στάθμης ήχου, Router (τουλάχιστον 96 Χ 96) ή κατάλληλα μηχανήματα και καλωδιώσεις είτε συνδυασμός των δύο ειδών εξοπλισμού.

Αίθουσα ροής προγράμματος, που θα διασφαλίζει τη συνεχή ροή προγράμματος και πρέπει να διαθέτει: Τη σύνδεση με τον κεντρικό έλεγχο και τα στούντιο, την εισαγωγή, διαχείριση και αναπαραγωγή αποθηκευμένου υλικού, τον συνδυασμό του τηλεοπτικού υλικού και την εκπομπή του με την χρήση κατάλληλου λογισμικού και σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος, την παρακολούθηση και τον έλεγχο στάθμης εικόνας και ήχου με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ακόμη 12 παρακολουθητές εικόνας με διάμετρο 17” ή μεγαλύτερη και 4 παρακολουθητές εικόνας με διάμετρο 21” ή μεγαλύτερη.
Αίθουσα παραγωγής και καταγραφής προγράμματος (studio) με ελάχιστο εξοπλισμό για πλατό 8 τηλεοπτικές κάμερες, Μικρόφωνα κατάλληλου τύπου, Φώτα ρυθμιζόμενα, Μονάδα τηλεπροβολής κειμένου (Teleprompter – Autocue κλπ) τουλάχιστον για στούντιο ειδήσεων, Παρακολουθητές εικόνας και ήχου. Για το χώρο ελέγχου και ρύθμισης Μονάδα ή σύστημα για τη μεταβολή και ρύθμιση χαρακτηριστικών της εικόνας, Μίξη εικόνας με τουλάχιστον 16 εισόδους, 2 Μ/Ε, 2 Chroma Key, 2 DSK, 2 channel DVE, Γεννήτρια χαρακτήρων ή μονάδα δημιουργίας και αναπαραγωγής γραφικών, Σύστημα διαχείρισης και αναπαραγωγής αποθηκευμένου υλικού, Mονάδα ή σύστημα για τη μεταβολή και ρύθμιση χαρακτηριστικών του φωτισμού, Στερεοφωνική Ρύθμιση ήχου με τουλάχιστον 16 εισόδους, 4 Aux, 2 Out, Μονάδες επεξεργασίας και βελτίωσης ήχου, όπως equalizer, compressor, limiter κλπ, Μονάδες για τον έλεγχο στάθμης εικόνας και ήχου, 16 παρακολουθητές εικόνας με διάμετρο τουλάχιστον 17” και 4 με διάμετρο τουλάχιστον 21”.

Αίθουσα μοντάζ με ελάχιστο εξοπλισμό Αίθουσα γραφικών και ειδικής επεξεργασίας εικόνας.

Ακόμη 8 τουλάχιστον Μονοκάμερα συνεργεία, 2 τουλάχιστον μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων, Ένα όχημα (van) με τουλάχιστον τρεις (3) κάμερες και ένα όχημα (van) με τουλάχιστον πέντε (5) κάμερες, RADIO LINK, SNG, Συστήματα που χρησιμοποιούν κυψελοειδή δίκτυα τηλεπικοινωνιών, Εφεδρικός εξοπλισμός και συστήματα τουλάχιστον για την αίθουσα κεντρικού ελέγχου και την αίθουσα ροής προγράμματος
 

Χαρακτηριστικά HD TV εξοπλισμού

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα από τα παρακάτω πρότυπα “Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας – HDTV” τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη: EBU system, Active Lines Scanning / frame-rate, Samples per active line, Active lines per frame (picture), Frame rate, aspect ratio, S1 720p/50- 1280- 720- 50 Hz, 16:9,     S2 1080i/25- 1920- 1080- 25 Hz- 16:9
S4 1080p/25- 1920- 1080- 50 Hz- 16:9
16:9
Η διαδικασία λειτουργίας και ο εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τις διεθνείς πρακτικές

Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) θα υποβάλλονται μισθωτήρια συμφωνητικά και αποδεικτικά καταβολής μισθωμάτων μέχρι ένα (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης και τεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το επιλεγέν πρότυπο “Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας – HDTV” (S1ή S2 ή S3 ή S4 ) και την κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο διαθέσιμος ελάχιστος εξοπλισμός.

Αντίστοιχες λεπτομερείς προδιαγραφές περιλαμβάνονται στους όρους των κτιριακών εγκαταστάσεων των υποψηφίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.